Reklamacije i garancija

Poštovani kupci, u skladu sa Zakonom o zaštiti kupaca eKupovina odgovara za ispravnost robe koju prodaje u periodu od 1 (jedne) godine od datuma vaše kupovine ili duže, u zavisnosti od Garantnog roka koji je naveden kupcu za kupljeni artikal prilikom same kupovine. Zakonska odgovornost EKupovine ne postoji ako isporučena roba:

-odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao kupacu kao uzorak ili model;
-ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
-ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
-po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
Izuzetno, ukoliko ste prilikom kupovine obavešteni o kraćem roku odgovornosti za saobraznost (polovna roba), period odgovornosti za nesaobraznost je 6 mjeseci.

eKupovina ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se kupacu garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, kupac je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 1 godine) Tehnomanija nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za kupaca, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Postupak reklamacije

Kupac izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata ili po dogovoru pozivanjem CALL CENTRA na broj 057-340-284.

U našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obijeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se kupac može obratiti i izjaviti reklamaciju.

Obaveza kupaca jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj u maloprodajnom objektu ili da kontaktom na broj 057-340-284 dogovori sam postupak reklamacije, ukoliko nije u pitanju uređaj bijele tehnike. Pre predaje uređaja na reklamaciju potrebno je izvaditi sve kartice korisnika (SIM, SDD i sl.), futrole, maske, torbe I sve ostalo što nije predmet reklamacije. Ukoliko je nešto naknadno kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to predočite prilikom izjavljivanja reklamacije.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da kupac čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Za uređaje bijele tehnike:
U slučaju da je u pitanju bela tehnika, UREĐAJI SE NE DONOSE u maloprodajni objekat već potrošač može reklamaciju izjaviti na sledeće načine:

pozivanjem broja: 057-340-284
slanjem e-mail-a na mail: [email protected]

VAŽNA NAPOMENA: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 1 (jedne) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže ili registracija na sajtu.
Ukoliko reklamaciju ulažete nakon što istekne garantni roka naznačen od strane eKupovine ( HD Computers d.o.o. ), prodavac nije dužan da istu servisira.
Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i uređaj, osim u slučaju bele tehnike, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga eKupovina o svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba ispravna ili nije.
U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija prihvaćena, eKupovina vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku.
Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane eKupovina potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog garantnog roka robe (1 godina), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

eKupovina će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.